Algemene voorwaarden – Janssen Websolutions

Wie wij zijn

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Janssen Websolutions, ingeschreven onder het KVK-nummer 84835168. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Janssen Websolutions, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het afnemen van één van de producten of diensten van Janssen Websolutions, zoals het bouwen van een website of webshop, verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

 

Contactgegevens

www.janssenwebsolutions.nl
Boomgaard 33
3264TC Nieuw-Beijerland
Nederland
+31 (0)658853730

Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Janssen Websolutions een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
 2. Website: Een, via het internet beschikbare, set aan pagina’s en informatie zoals beelden, teksten en geluiden. Hierbij maken wij onderscheid tussen een website en webwinkel.
 3. Webwinkel: Een, via het internet beschikbare, set aan pagina’s en informatie zoals beelden, teksten en geluiden, waarbij het doel is om productinformatie te plaatsen en klanten via digitale wijze aankopen te laten doen.
 4. Onderhoud van een website: het door Janssen Websolutions bijwerken van het hoofdsysteem en bijbehorende plugins, die door Janssen Websolutions zijn geïnstalleerd.
 5. Maatwerk: op maat gemaakte producten of diensten die niet aansluiten bij de standaard voorgestelde producten of diensten zoals websites en webwinkels.

 

Toepasbaarheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Janssen Websolutions verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Janssen Websolutions en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Janssen Websolutions is opgenomen en ondertekend.

 

Aanbieding en overeenkomst afsluiten

Offerte of dienst aanvragen

 1. Alle offertes en prijsopgave door Janssen Websolutions zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Janssen Websolutions uitgeschreven offerte, resulteert in een overeenkomst met Janssen Websolutions.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Janssen Websolutions blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Janssen Websolutions. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Adviezen, aanbiedingen, voorstellen en offertes gedaan door Janssen Websolutions zijn persoonlijk gericht aan de aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Janssen Websolutions, deze ter inzage te geven aan andere partijen of om deze te anders te gebruiken dan ter beoordeling van de adviezen, voorstellen, aanbiedingen en offertes.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Janssen Websolutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Janssen Websolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Dienst aanvragen (abonnementen)

 1. We noemen een dienst waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt, een abonnement. De overeenkomst voor een abonnement komt pas tot stand zodra we aan u hebben bevestigd dat we uw aanvraag hebben geaccepteerd.

Bedenktijd

 1. Omdat onze producten en diensten altijd onder maatwerk vallen, hebben klanten geen recht op bedenktijd. Wel geeft Janssen Websolutions altijd de ruimte om na een vrijblijvend gesprek af te zien van een overeenkomst. Na het tekenen van een overeenkomst vervalt ieder recht van bedenktijd.

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtgever tekent voor de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Janssen Websolutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover, een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft Janssen Websolutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Eventueel meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan de opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoering hiervan plaatsvindt. Meerwerk kan betekenen dat de prijs van het abonnement verhoogd of dat er éénmalig extra kosten gerekend zullen worden, dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever zodat hij de kans krijgt om van het meerwerk af te zien.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Janssen Websolutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Janssen Websolutions zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Janssen Websolutions zijn verstrekt, heeft Janssen Websolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Janssen Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Janssen Websolutions is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Janssen Websolutions kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Janssen Websolutions de uitvoering van de volgende fase opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Duur en beëndiging

Ontwerp en aanpassingen

 1. Het ontwerpen en inrichten van een nieuwe website, webwinkel of maatwerk door Janssen Websolutions wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent geen looptijd.
 2. Kleine aanpassingen, zoals een tekstwijziging of een andere aanpassing die redelijkerwijze kan vallen onder kleine aanpassingen, mogen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst aangevraagd worden.
 3. Het aanvragen van een kleine wijziging gedurende de gesloten overeenkomst is altijd vrijblijvend.
 4. Janssen Websolutions besluit of de aangevraagde aanpassing gaat om een kleine wijziging die valt onder het abonnement of dat de aanpassing valt onder meerwerk.
 5. Wanneer een aangevraagde aanpassing onder meerwerk blijkt te vallen, zal Janssen Websolutions altijd met de opdrachtgever overleggen voor het verrichten van de werkzaamheden.
 6. Meerwerk Aanpassingen worden pas gestart door Janssen Websolutions, wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft gegeven om de aanpassingen te doen en daarmee erkent heeft dat er een eventuele meerprijs uit voortkomt.

Duur

 1. De overeenkomst voor een abonnement heeft een minimumduur van twee jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de minimumduur is afgelopen, wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt voorts een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij expliciet anders schriftelijk en geaccordeerd overeengekomen.
 3. Sommige aanvullende producten of diensten kunnen alleen afgenomen worden als de opdrachtgever ook het basis product of dienst afneemt. De looptijd van de aanvullende producten of diensten zal dan gelijk zijn aan de looptijd van het basis product of dienst.
 4. Bij maatwerk geldt de duur, zoals specifiek omschreven in het contract en door beide partijen akkoord verklaard. Daarbij geldt voorts een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij expliciet anders schriftelijk en geaccordeerd overeengekomen.

Beëindiging

 1. Voor alle producten en diensten geldt dat opzeggen geschiedt middels schriftelijke notitie, (gaat in-) tegen het eind van een kalendermaand en wordt afgehandeld met inachtneming van de gestelde opzegtermijn.
 2. Janssen Websolutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en af te handelen als zijnde een opzegging indien blijkt dat derden onderhoud plegen, hebben gepleegd of werken aan of met producten die door Janssen Websolutions onderhouden worden.
 3. Janssen Websolutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Janssen Websolutions gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.
 4. Janssen Websolutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Levering en levertijd

 1. Janssen Websolutions gaat, na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. De door Janssen Websolutions gemaakte producten en/of diensten worden op een nader te specificeren wijze geleverd.

Overmacht

 1. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.
 2. Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.
 3. In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtsituatie verdwijnt, tenietgedaan of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.
 4. De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de situatie van overmacht.
 5. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.
 6. Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.

Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Janssen Websolutions minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

De factuur

 1. Voor abonnementen geldt dat elke maand een digitale factuur ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.
 2. Wenst de opdrachtgever de factuur op een andere manier te ontvangen, dan kan Janssen Websolutions hiervoor extra kosten rekenen.

Incasso

 1. Wij schrijven het te betalen bedrag via automatisch incasso van uw rekening af, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Vergoedingen derde partijen

 1. Via onze facturen kunnen we ook vergoedingen in rekening brengen die de opdrachtgever moet betalen voor het gebruik van producten of diensten van andere bedrijven. We doen dit om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet ook nog een keer aan de desbetreffende andere bedrijven moet betalen.

Betalingstermijn

 1. De betalingstermijn staat op de factuur. Mocht er geen termijn op de factuur staan, dan is de termijn altijd 14 dagen.
 2. In geval dat de betalingstermijn is verstreken, behoudt Janssen Websolutions zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en €50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Janssen Websolutions.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Janssen Websolutions een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Janssen Websolutions hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien Janssen Websolutions per ongeluk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Janssen Websolutions het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorten of verrekenen ten aanzien van het gefactureerde bedrag.

Intellectuele eigendom

 1. In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst kan Janssen Websolutions bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot plannen, tekeningen, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, code, kunstwerken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen, komen de door Janssen Websolutions gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en de intellectuele eigendomsrechten in het kader van de opdracht toe aan de Janssen Websolutions.
 2. Janssen Websolutions verleent hierbij de niet-exclusieve, onherroepelijke en royalty vrije toestemming om de door Janssen Websolutions gemaakte zaken en materialen te gebruiken voor de doeleinden van de opdrachtgever in het kader van de opdracht en voor zover toegestaan in deze overeenkomst. De opdrachtgever heeft echter niet het recht om elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door Janssen Websolutions zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen.
 3. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en document die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Janssen Websolutions worden overgedragen of ter beschikking gesteld.

Exclusiviteit

 1. De producten en/of diensten die door Janssen Websolutions worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheid van Janssen Websolutions om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals schriftelijk overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Janssen Websolutions bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Janssen Websolutions weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Janssen Websolutions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Janssen Websolutions of het ervan verbreken, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Janssen Websolutions.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Janssen Websolutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot aan het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Janssen Websolutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Janssen Websolutions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Janssen Websolutions.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Janssen Websolutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Janssen Websolutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Janssen Websolutions direct schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Janssen Websolutions geleden schade.
 7. Janssen Websolutions is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website, app of e-commerce website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Janssen Websolutions is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door Janssen Websolutions worden ingeschakeld.
 9. Ondanks dat Janssen Websolutions er alles aan doet om zijn klanten zo veilig mogelijk te houden is hij, tenzij Janssen Websolutions aantoonbaar nalatig heeft gehandeld, niet aansprakelijk voor geleden schade door cyberaanvallen, hackpogingen, ddos-aanvallen of dergelijke.
 10. Janssen Websolutions is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit storingen of onderhoud aan de platforms of servers.

Buitengebruikstelling

 1. Janssen Websolutions heeft het recht geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Janssen Websolutions niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Janssen Websolutions zal de opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Janssen Websolutions kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Janssen Websolutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Overdracht van rechten en plichten

 1. Janssen Websolutions noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten en plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij.

Gebreken aan geleverde producten

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Janssen Websolutions, waarna Janssen Websolutions deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Janssen Websolutions binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot bezwaar maken. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Bezwaar maken schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Janssen Websolutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk aangezegd waarna de gestelde opzegtermijn zal worden gehanteerd. Wanneer de opdrachtgever nog binnen de minimum looptijd van zijn overeenkomst zit, mag de op opdrachtgever pas na deze minimum looptijd de overeenkomst beeïndigen.

Overig

 1. Janssen Websolutions zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Janssen Websolutions.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Janssen Websolutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Janssen Websolutions is vrij om het logo van de opdrachtgever toe te voegen op de website, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Janssen Websolutions behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Janssen Websolutions te plaatsen op een opgeleverde website, app of e-commerce website, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Janssen Websolutions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die, direct of indirect, uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Janssen Websolutions met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Janssen Websolutions beslissend.